Wat is de beste tekst voor een cookie melding? (2023)

Dat hoeft op zich niet heel ingewikkeld te zijn.

We hebben in de afgelopen jaren al heel veel cookiemelding teksten voorbij zien komen.
Het moet een tekst zijn die informeert over het “aanwezig” zijn van cookies op je website.

Hoe dit geformuleerd wordt is aan jou als eigenaar van de website.
Er zijn wel een paar zaken waar je rekening mee kunt houden.

Dat je website gebruik maakt van cookies en andere tracking technologieën hoeft geen geheim te zijn. Hoe je dit aan je website bezoekers communiceert kan een wereld van verschil maken. Het gaat niet alleen om naleving van AVG, maar ook om het respecteren van de privacy van jouw website bezoekers.
Het gaat ook over welk beeld je van jezelf of organisatie aan de bezoekers van jouw website communiceert.

Wat is een cookietekst / cookiebericht precies?

De cookietekst of cookiemelding is de eigenlijke tekst, de geschreven inhoud, in de cookiebanner die de bezoekers van een website informeert over het gebruik van cookies. Het zijn níet de cookies zelf waarnaar hier wordt verwezen, ook al zijn cookies tekstbestanden of ‘scripts’.

Een cookie tekst is ook niet hetzelfde als een cookieverklaring of een privacy policy. Dit zijn beleidsverklaringen over de algemene strategie en positie van een organisatie ten aanzien van de privacy van de website gebruiker.

Het gaat dus over de tekst in de cookie banner.

Veel cookie banners of meldingen voldoen niet aan de AVG. Deze geven de bezoeker niet echt een keuze in de toestemming en leggen slecht uit hoe persoonlijke gegevens door de website worden verwerkt.

(Video) Cookie pop-up maken voor je WordPress website | Zo voldoe je aan de AVG!

Een cookie-melding moet niet alleen informeren over het feit dat jouw website cookies plaats en dan alleen een “ok”-knop hebben.

Een voorbeeld van één van onzecustom cookie banners:

Wat is de beste tekst voor een cookie melding? (1)

De tekst in een cookiebanner moet duidelijk, eerlijk en to-the-point zijn.

Cookietekst conform de AVG

De AVG verplicht website-eigenaren dat alle websites met bezoekers uit de EU:

  • duidelijke en ondubbelzinnigetoestemming( ofwel consent) krijgt van zijn gebruikers voor het plaatsen van cookies en trackers,
  • Deze toestemming dient vooraf wel / niet gegeven te worden (tot die tijd geen cookies plaatsen),
  • Je geeft hiervoor een omschrijving van de soorten cookies die je gebruikt (voorkeuren, statistische en marketing cookies) en specificeert deze verder in de cookieverklaring.

En dan wordt het wat lastiger.

  • bezoekers moeten niet alleen toestemming kunnengeven, maar deze toestemming ook weer kunnenintrekkenop eeneenvoudigte begrijpen manier voor elke categorie cookies,
  • De gegeven of aangepaste toestemming van je website bezoeker dien je veilig en vertrouwelijk te kunnenvastleggenin een toestemmingslog,
  • en deze keuze leg jeelke twaalf maanden weer voor om hernieuwde toestemmingte vragen.

Dat is een hele mond vol met juridische uitleg over hoe je als website eigenaar dient om te gaan met het plaatsen van cookies op je website.

De laatste 3 bullets is eigenlijk waar het bij de meeste websites mis gaat. En dat wordt door website bezoekers niet altijd als prettig ervaren 😉

Toch is het belangrijk dat je begrijpt welke rol cookies in relatie tot privacy hebben.

(Video) HOW TO BECOME A FULL-TIME CONTENT CREATOR IN 2023 | 5 Steps To Growing Your Content Creator Business

De“duidelijke en ondubbelzinnige voorafgaande toestemming”gebeurt door middel van een opt-in van de verschillende cookie-categorieën (voorkeuren, statistieken, marketing). Het “specificeren van alle soorten cookies” vind je terug in de cookieverklaring (een uitgebreid overzicht van alle bekende cookies en hun doel).

Hier komt het belang vaneen goede cookie tekstaan de orde. Dit is namelijkhet punt waaropje de waarheid met betrekking tot marketing en tracking cookies op jouw website moet vermelden.

Marketeers, webbeheerders en juristen hebben allen hun eigen invalshoek om het gebruik van cookies en trackers in goede banen te leiden.

Wat is de beste tekst voor een cookie melding? (2)

Lees ook over het Samenspel tussen marketeer, webbeheerder en jurist in dit blog artikel.

Cookie teksten

De belangrijkste taak van de cookie tekst is om de bezoekers te informeren:

  • je gebruikt cookies,
  • waarom gebruik je ze,
  • wat dit betekent voor persoonlijke gegevens,
  • met wie je de informatie deelt,

De cookie tekst is dan eigenlijkde belangrijkste manierom bezoekerste informerenover de cookies en trackers die je gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan statistieken- of marketing cookies. Deze zorgen ervoor dat jouw website en de services beter en slimmer gemaakt worden, terwijl tegelijkertijd hunprivacywordt beschermd, waardoor ze een echte keuze hebben hoe hun gegevens moeten worden gebruikt.

Het gaat om de balans: jouw website bezoekers laten begrijpen,dat je cookies gebruikt om de website-ervaring te optimaliseren, terwijl je er tegelijkertijd voor zorgt datgegevens en privacy gerespecteerd worden.

Bezoekers van jouw website zien het misschien als een waarschuwing, maar het is niet de bedoeling om de bezoekers te waarschuwen of bang te maken. Het is bedoeld om ze te laten zien hoe hun privacy is geïntegreerd in de functionaliteiten van jouw website, net zo goed als de advertenties en statistieken.

Maak je cookie tekst oprecht en eerlijk. Hoe transparanter, hoe beter de beleving voor de website bezoeker is en hoe sneller ze toestemming zullen geven voor meerdere cookie categorieën.

(Video) De beste koekjes die je ooit zult eten! Het smelt in je mond!

Hoe toon je een cookie tekst op je website?

Hiervoor kun je gebruik maken van de Cookiebot oplossing. Een alles in 1 cookie oplossing die het beheer van cookies en toestemming op je website automatiseert. Door dezedrie eenvoudige stappente volgen, beschikt je website over een cookiemelding (inclusief jouw cookiemelding tekst), een cookieverklaring, toestemming log en statistieken over de opt-in percentages op je cookies.

Ook heeft de Cookiebot oplossing een functie die automatisch cookies blokkeert, totdat toestemming wordt gegeven. En dat is eigenlijk waar het allemaal om draait.

Nadat je de drie stappen hebt voltooid en de tekst van jouw cookie banner hebt ingevuld, wordt deze automatisch weergegeven wanneer een gebruiker op jouw website terechtkomt.

De Cookiebot oplossing maakt gebruik van 2 Java Scripts om toestemmingen van gebruikers en hun specifieke keuzes uit te voeren en te beheren. Ze onthouden de individuele keuzes voor een jaar, waarna ze om hernieuwde toestemming vragen. Op deze manier spam je je bezoekers niet met een cookiemelding die herhaaldelijke vraagt om toestemming.

Lees jij de tekst in een cookiemelding?

We hebben met de tekst in onze cookie banner geëxperimenteerd. Onze conclusie is dat de toon van de tekst in de cookie banner niet heel veel uitmaakt. Het belangrijkste is duidelijk informeren.Hieronder een voorbeeld van de huidige tekst in onze cookie banner:

Wat is de beste tekst voor een cookie melding? (3)

Spreekt dit je aan en verleidt het je tot het accepteren van onze cookies? We behalen er een opt-in percentage van 95% mee 🙂 .

Expliciet toestemming geven

We geven met onze nieuwstecustom bannerduidelijke informatie en de optie dat een bezoeker zelf kan instellen welke cookies er geplaatst mogen worden. Voor de volledigheid verwijzen we ook nog naar onzecookie verklaring. Op die pagina is alle info terug te vinden over de cookies die we plaatsen.

De Telegraaf schreef er in 2018 al een artikel over:“Bijl in reclame-inkomsten door privacywet”. Dit is de schrik van elke marketeer, want reclame inkomsten komen ook voort uit marketing cookies.

(Video) Go Away! | Super Simple Songs

Hoe verleid je jouw bezoekers nou om alle vakjes aan te vinken, zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de website en jij de informatie kan gebruiken om de informatie beter af te stemmen op jouw bezoekers?

Lees ook ons artikel“Video’s op jouw website als verleider om marketing cookies te laten accepteren? “

Cookies nu en in de toekomst

Er is nog steeds een hoop te doen rondom het gebruik van cookies op websites. De tekst in je cookiemelding geeft je de mogelijkheid om deze af te stemmen op jouw manier van communiceren met potentiële klanten en huidige gebruikers van je diensten of producten.

Wat van belang blijft is dat cookies belangrijk zijn om invulling te geven aan je online doelstellingen. Transparant zijn in je cookiegebruik geeft vertrouwen en respecteert de privacy van je website bezoeker. Verleid deze om je cookies te accepteren. Een goede cookiemelding tekst zal hier aan bijdragen, net zoals een goed cookie banner ontwerp.

Daarnaast zijn er een hoop ontwikkelingen rondom het gebruik vanthird party cookies. Ook al worden deze in de toekomst niet meer gebruikt, er zijn vele andere manieren om data te verzamelen over je website bezoeker. Meer hierover kun je lezen in het artikelGOOGLE BEËINDIGD THIRD-PARTY COOKIES.

Meer weten over gebruik van cookies op je website? Lees dan ook deMarketing Cookie Gids. Hierin leggen we uit hoe je het meeste haalt uit je cookiebeleid en hoe cookies bijdragen aan je online doelstellingen. De gids kun jehier aanvragen.

Cookieverklaring en privacyverklaring

Wat is het verschil tussen de cookieverklaring en privacyverklaring? Hoe stel je ze op en wat neem je er in op? Je leest er meer over in het blog “Privacyverklaring en cookieverklaring voor je website volgens AVG“.

Heb je vragen of toevoegingen over de beste tekst voor een cookiemelding? We horen graag van je 🙂

(Video) 36 Beste WooCommerce Plugins Die Wij Gebruiken Op Onze Webshop - Must Have WooCommerce Plugins

Videos

1. Die Antwoord - "Cookie Thumper" (Official Video)
(Noisey)
2. Best Print On Demand Christmas Niche Research Ideas 2022
(Print On Demand - RJ Martinez)
3. Golden buzzer act Lorraine Bowen won't crumble under pressure | Britain's Got Talent 2015
(Britain's Got Talent)
4. Hoe Maak Je Een Website 2022
(WPFerdy)
5. Best Of The Best Season 2 Marathon
(Insider Food)
6. MEAU - Dat heb jij gedaan (Official video)
(MEAU)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated: 02/07/2023

Views: 5812

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.